1234905066.jpg
 

Næring i Gildeskål

Gildeskål har et næringsliv som spenner fra havbruk til reiseliv. Det er mange spennende prosjekter på gang. Kommunen ønsker nye og gamle aktører velkommen. Gildeskål har stort areal som kan benyttes til næringsutvikling, både til lands og til vanns.

 
1234905719.jpg

Jobbe i Gildeskål

Gildeskål kan tilby et bredt mangfold innenfor jobb og utdanning

1049032334.jpg

Rådgivning/etablering

Det er mange spennende prosjekter på gang

 

Kommunens satsningsområder

Gildeskål kommune er rik på naturressurser og har komparative fortrinn i forhold til noen næringer. De sentrale næringene kjennetegnes ved at de har spesielle fortrinn i form av råstoff, natur-ressurser, arbeidskraft, teknologi, næringskompetanse og bedriftsnettverk på tvers av bransjer og kommunegrenser. De sentrale næringene gir vesentlige ringvirkninger til andre næringer i kommunen, som symbiotisk tjener på vekst og utvikling i disse næringene. 

De sentrale næringene som prioriteres i næringsarbeidet til Gildeskål kommune i 2018-2021 er; 

Havbruk, innovasjon og utvikling mot blå åker

Reiseliv, opplevelser og kultur

 

Havbruk

Gildeskål kommune er rik på naturressurser. Store havarealer grunnlag for satsing på tradisjonell oppdrettsvirksomhet og nye oppdrettsområder rettet mot fremtidens behov for mat fra havet («Blå Åker»). Mikro- og makroalger er et nytt konkret satsingsfelt som skal utvikles, i tillegg til satsing på knoppskyting av nye virksomheter knyttet til havbruksnæringa generelt.

Reiseliv

Salten er i vekst som reiselivsdestinasjon, og en videreutvikling og profilering av allerede etablerte fyrtårn i tillegg til fokus på nyetableringer, vil reiselivet vil være med på å gi vesentlige positive ringvirkninger til andre næringer i kommunen. En satsning vil bidra til utvikling av gode tilbud som igjen bidrar til å tiltrekke seg besøkende, arbeidskraft og nye innbyggere til kommunen. 

Andre

Vekst i sentrale næringer gir ringvirkninger til andre næringer i form av underleveranser av kompetanse og tjenester. Gildeskål kommune har god tilgang på rimelig og stabil kraft, som gir gode forutsetninger for annen kraftkrevende industri. Fornybar energi kan ha et stort potensiale for utvikling, både innen vann, vind og bølgekraft. Jordbruket er viktig for å opprettholde bosetting og bevare kulturlandskapet, og etablere nye næringer innen landbruket.

 
 

Sjøfossen Næringsutvikling og Gildeskål Invest

Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) er Gildeskål kommunes næringsselskap.

Gildeskål Invest AS skal prioritere investeringer innenfor gitte bransjer.  Innenfor disse bransjene skal selskapet ta posisjoner og bli en attraktiv medeier som er naturlig å ha med på laget. De prioriterte bransjene fremover mot 2021 er Havbruk og Reiseliv.

Sjøfossen næringsutvikling er saksfremlegger for saker til Gildeskål Invest. Saker behandles av styret i Gildeskål Invest, som så fremmes til formannskapet i kommunen. Sjøfossen har ingen egen investeringskapital tilgjenglig, alle investeringer i Gildeskål kommunes regi gjøres gjennom Gildeskål Invest. Gildeskål Invest gir ikke tilskudd, og er restriktive med lån. I hovedsak er det aksjekapital de kan bidra med, under definerte forutsetninger.

 

Kart